Ochrana osobních údajů

Bioelixire Polska s.c.

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bioelixire Polska se sídlem v Polsku, ul. Dunajecka 19, 60-413 Poznań, NIP 9721266342, REGON 365282435 (dále jen: „Prodávající“).

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího jsou
Email: bioelixire@gestewlosy.pl
tel +420 733 515 388

1.3 Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4 Cílem prodávajícího je poskytnout uživatelům webových stránek https://gestewlosy.pl/cs ochranu soukromí na úrovni minimálně rovnocenné normám stanoveným v platném právu, zejména v zákoně z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zák. z roku 2002, č. 144, položka 1204 s novějšími zm.), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) – GDPR (Uř. věst. EU L 119, s. 1) a v zákoně ze dne 16. července 2004 o telekomunikačním právu (Sb. zík. z roku 2004, č. 171, bod 1800 s pozd. zm.).

1.5 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a email (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.6 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.7 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.8 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakož to zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.9 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.10 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.11 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.12 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.13 Kupující souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty, nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Kupující bere na vědomí, že nese plnou právní odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produktů jím na tomto webu zakoupených.

Zasílání obchodní sdělení a ukládání cookies

2.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení 

3.1 Prodávající pečlivě chrání před zneužitím veškeré osobní data a údaje poskytnuté kupujícím.
3.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.
3.3 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3.4 Veškeré dotazy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů systému a používání souborů cookies, včetně těch, které se týkají této „Ochrany osobních údajů“ stejně jako veškeré dotazy, jsme připraveni vyřídit na naší e-mailové adrese: bioelixire@gestewlosy.pl Všechny požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.01.2021.