POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bioelixire Polska s.c.

SPIS TREŚCI

1. Podstawy prawne.
2. Definicje.
3. Informacje ogólne.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
5. W jakim celu zbieramy Państwa dane?
6. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
7. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
8. Komu będziemy udostępniać Państwa dane?
9. Okres przechowywania danych.
10. Państwa prawa.
11. Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?
12. Zmiany Polityki prywatności.

I. Podstawy prawne

Dokument niniejszy opracowany został z uwzględnieniem postanowień następujących aktów prawnych :

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);w skrócie:„RODO”;
2. ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w skrócie :„UODO”;
3. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.);w skrócie: „Kodeks cywilny”;
4. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.); w skrócie: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
5. ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.); w skrócie: „Prawo telekomunikacyjne”.

II. Definicje

1. Administrator: Bioelixire Polska Tomasz Mikulski, Piotr Mikulski, Maciej Mikulski s.c, 60-413 Poznań, ul. Dunajecka 19, 40-413 Poznań NIP 9721266342, REGON 365282435; dalej w skrócie: „Administrator” lub „My
2. dane osobowe: to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności;
4. Serwis: Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://gestewlosy.pl
5. Regulamin Serwisu: regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sklepu internetowego;
6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych przez Administratora.

III. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie stosowanych przez nas jako Administratora danych, zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu.
2. Szanujemy prywatność Użytkowników naszego Serwisu. Bezpieczeństwo Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas bardzo ważne.
3. Funkcjonowanie naszego Serwisu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania Serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Użytkowników Serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
4. Korzystanie z naszego Serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego Serwisu internetowego. Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, aby po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności określoną przez administratora tamtejszego serwisu lub strony internetowej.
6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników naszego Serwisu.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.
2. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
3. Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Administratora jest ograniczony do tego, co niezbędne dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie.

V. W jakim celu zbieramy Państwa dane?

1. Informacje ogólne

1) Współpraca z nami lub korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam przez Państwa danych osobowych. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
2) Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru mogą Państwo zdecydować o tym, jakie dane udostępniają oraz z jakich danych możemy korzystać.

2. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora w celach:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie funkcjonalności oferowanych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– udostępniana Użytkownikom treści oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności związanych z działaniami marketingowymi, reklamowymi i sprzedażowymi – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas zgoda wyrażona przez osobę korzystającą z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3. Dane zbierane podczas rejestracji

1) Aby skorzystać z niektórych funkcji naszego Serwisu, muszą się Państwo zarejestrować – założyć konto, np. przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym.
2) Podczas rejestracji i zakładania konta poprosimy Państwa o podanie Waszych danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Danych tych potrzebujemy, aby świadczyć Państwu usługę, z której zamierzają Państwo skorzystać, np. w ramach sklepu internetowego. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, choć niekiedy warunkuje możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, np. w przypadku specjalnych rabatów udzielanych w związku z urodzinami.
3) W przypadku dokonania przez Państwa rejestracji w Serwisie i założenia konta, będziemy przetwarzać Państwa dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie Serwisu (np. regulaminie sklepu internetowego). Tymi usługami będą m.in.: możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
4) Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Państwa dane w celach marketingowych.

4. Dane zbierane automatycznie

1) Podczas Państwa wizyty w Serwisie pewne Państwa dane będą zbierane automatycznie.
2) Dane pozyskane automatycznie w Serwisie to informacje zawarte w plikach cookies.
3) Użytkownik posiada możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies, ponieważ umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzysta.

5. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

1) Powyższe dane (tj. dane zebrane w zakresie Serwisu) będziemy wykorzystywali w celu dostarczania usługi żądanej przez Państwa.
2) Dzięki cookie korzystanie ze naszego Serwisu jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a jego zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, jak również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika.
3) Dane zebrane automatycznie będziemy wykorzystywać m.in. do badania ruchu na stronach naszego Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, jego poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych.

6. Pozostałe dane

1) Gdy podacie nam Państwo dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, a następnie w celu jej wykonania, jeśli dojdzie do zawarcia umowy.
2) Gdy kontaktujecie się Państwo z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Państwa danych osobowych celem potwierdzenia Państwa tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Państwo podali. Zdarzyć się jednak może, iż z uwagi na specyfikę Państwa żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Państwa jeszcze inne dane. Podanie przez Państwa ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Państwa interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania Państwu informacji, o które poprosicie – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
3) Jeśli zdecydujecie się Państwo na udział w organizowanych przez nas konkursach, loteriach lub plebiscytach i przekażecie nam Państwo w związku z tym swoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, loterii, czy plebiscytu, w tym w celu wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt czy loteria, w której bierzecie Państwo udział będą posiadały własną klauzulę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Państwa danych, wówczas klauzula ta, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka prywatności.

VI. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną uprawniającą nas jako Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych może być:


1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
1) Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
2) Ilekroć będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Państwa zgoda.
3) W niektórych przypadkach zgodę można wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane na zasadzie dobrowolności m.in. w celu otrzymania ofert specjalnych, oferowanych w Serwisie, np. podając datę urodzin, wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie specjalnej oferty urodzinowej, zaoferowanie specjalnego rabatu lub innej niespodzianki z tej okazji, albo złożenie Państwu przez nas życzeń.
4) Będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie, Państwa danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisie w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w naszym Serwisie.
5) Jeśli wyrazicie Państwo taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Państwu telefonicznie oraz elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług.
6) Zgoda będzie stanowiła podstawę prawną przetwarzania Państwa danych m.in. w następujących sytuacjach:
– kierowania do Państwa treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS/MMS lub telefonicznie;
– świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie w zakresie danych podanych fakultatywnie;
– kiedy dobrowolnie zostawiacie nam Państwo swoje dane kierując do nas zapytanie o naszą ofertę, w tym towary lub usługi, prośbę o kontakt z naszymi konsultantami;
– subskrybowania newslettera;
– prowadzenia działań marketingowych oraz dopasowania ich do Państwa preferencji (profilowanie dla celów marketingowych);
– brania udziału w konkursach, loteriach lub plebiscytach.

2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
1) Będziemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, ma to zastosowanie m.in. gdy:
– realizujemy dostęp do naszego Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem (udostępniamy Użytkownikom funkcjonalności dostępne w Serwisie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną);
– realizujemy zamówienia dokonane w sklepie internetowym;
– rozpatrujemy reklamacje.
2) Korzystanie przez Państwa z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Państwa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Państwa pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług w ramach Serwisu (np. przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym, zamówieniu newslettera) dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

3. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W pewnych sytuacjach musimy przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawieranymi umowami, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z zawieranymi umowami, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych.

4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
1) Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie usprawiedliwionych interesów.
2) Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.
3) Z powyższych względów informujemy, iż na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Państwa dane m.in. dla celów:
A) zarządzania relacjami z Użytkownikami, m.in. obsługi zapytań, zgłoszeń i korespondencji, w tym innych niż dotyczące działań marketingowych;
B) identyfikacji potrzeb Użytkownika, w tym dla własnych celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszym Serwisie do preferencji Użytkownika;
C) tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz prowadzenia badań analitycznych i statystycznych w celach marketingowych oraz jakości obsługi;
D) administrowania, zarządzania i rozwoju naszej działalności i usług, w tym działań związanych z promocją, marketingiem i reklamą usług i towarów oferowanych przez Administratora, organizacją wydarzeń promocyjnych;
E) utrzymywania i korzystania z systemów informatycznych, w tym administrowania i zarządzania stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych;
F) zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klientów, ustalania standardów obsługi, zapewnienia dbałości o jakość towarów i usług, prowadzenia bazy klientów, w tym klientów potencjalnych;
G) weryfikacji klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;
H) zarządzania bezpieczeństwem, ochroną mienia, ochroną informacji, w tym przy użyciu monitoringu wizyjnego;
I) dowodowych i archiwalnych oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw i roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych oraz przed innymi organami państwowymi, prowadzenia postępowań windykacyjnych.
4) Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszego Serwisu.
5) Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
2. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do wystawienia faktur).
3. W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna, lecz niezbędna, aby obsłużyć Państwa zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań, których zgoda ta dotyczy. Zakres danych niezbędnych oznaczamy symbolem „*”, np. imię i nazwisko (w niektórych przypadkach), adres e-mail, numer telefonu. Niezależnie od niezbędnego zakresu danych, możecie Państwo dobrowolnie pozostawić dane dodatkowe.
4. Możecie Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

W celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, zbierane są informacje zebrane w logach systemowych tj. adres IP. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary serwisu gestewlosy.pl, mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki testowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikującego go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

IX. Okres przechowywania danych

1. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.
2. W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody), bądź krócej, np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.
3. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj.:
1) w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony regulujących tę zgodę;
2) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy (co do zasady to: 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 3 lata), w przypadku terminu przedawnienia nie krótszego niż 2 lata, jest on zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa bieg terminu przedawnienia, np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia;
3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;
4) w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady to : 5 lat dla roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z mocy prawa, np. podatek Vat).
4. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

X. Państwa prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie Państwo skorzystać z następującego maila kontaktowego : rezygnacja@farouk.pl
4. Możecie Państwo również skorzystać z danych kontaktowych Administratora wskazanych na wstępie niniejszej Polityki i przesłać zawiadomienie o cofnięciu zgody pocztą tradycyjną.
5. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie wpływu Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów informatycznych, przetworzenie Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 5 dni roboczych od otrzymania przez Państwa naszego potwierdzenia.
6. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Z wyżej wskazanych uprawnień możecie Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

XI. Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na komputerze lub w urządzeniu mobilnym) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Serwis, np. obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz Serwis.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4) dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji Użytkownika;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
– „sesyjne” (session cookies) oraz
– „stałe” (persistent cookies).
„Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają również na zarządzanie cookies.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajdują się informacje o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Google Chrome:
• http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9. Jako Administrator danych nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.
10. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania niektórych plików cookies mogą wpłynąć na poszczególne funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i uniemożliwić poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.
11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców.
12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XII. Zmiany Polityki prywatności

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
2. Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności.
3. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu w niniejszej lokalizacji i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej opublikowanie w Serwisie.
4. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki prywatności, przy czym o zmianie Polityki prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.